"Teksty z Ulicy"

About "Teksty..." [EN]


     „Teksty z Ulicy” to zeszyt naukowy wydawany przez zespół pracowników , doktorantów i studentów Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukazuje się od 1995 roku. Pierwotnie pomyślany jako pismo relacjonujące badania nad folklorem współczesnym, głównie urban legends, po przejęciu redakcji przez dr Dobrosławę Wężowicz-Ziółkowską w 2003 roku, stał się pierwszym i - na razie - jedynym, forum naukowym polskich memetyków. Od kilku lat spotykają się oni corocznie na Ogólnopolskich Warsztatach Memetycznych.
  Memetyczne „Teksty z Ulicy” zachowują ciągłość serii i dawny tytuł czasopisma, ponieważ z niego wyewoluowały, choć „ulicę” traktują już inaczej – jako przestrzeń komunikacji, w której krążą „melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub budowania łuków”, a więc memy, zgodnie z definicją Dawkinsa. Nie zmieniliśmy przedmiotu badań, ale przedefiniowaliśmy go nieco. Istotnej zmianie uległa jednak teoria i metody badań. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” służy ich prezentacji.

Rada Naukowa

John Jagt (Natuurhistorisch Museum Maastricht, the Netherlands ), Elena Jagt-Yazykova (Uniwersytet Opolski, Opole, Polska/ WSEGEI, St. Petersburg State University, Russia), Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Eric W.A. Mulder (Museum Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp, the Netherlands), Dagmar Röttsches (Institut Catholique de Toulouse, France), Paweł Wąsowicz (The Icelandic Institute of Natural History, Akureyri, Iceland), Dionizjusz Czubala – członek honorowy (Akademia Techniczno- Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polska)

Redaktor Naczelna:

DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA

Współpraca (redakcja językowa, redakcja techniczna, korekta, tłumaczenia, grafika, skład):

Wojciech Borkowski, Jakub Dziewit, Agnieszka Lesz, Magdalena Mrowiec, Tomasz Kiełkowski, Marta Rabe-Kozłowska, Agata Rok, Michał Noszczyk, Emilia Wieczorkowska.

Identyfikacja:

ISSN 2081 – 3961 (druk)
ISSN 2081 – 397 X (online)

Pierwotną wersję każdego numeru stanowi wersja DRUKOWANA, do 2012 roku posiadająca również własny ISBN.

Artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Czasopismo posiada certyfikat Index Copernicus

DLA AUTORÓW - WYMAGANIA I TRYB RECENZJI


Zewnętrzny licznik wejść na portal
M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t