"Teksty z Ulicy" - dla autorów

Dla Autorów

Zgodnie z zasadami obowiązujący w publikacjach naukowych, każdy artykuł złożony do druku w „Tekstach z Ulicy. Zeszyt memetyczny” jest recenzowany przez niezależnych recenzentów w trybie double blind peer review. Recenzje mają charakter pisemny i kończą się stwierdzeniem, czy artykuł może zostać dopuszczony do druku. Autorzy są zobowiązani do dokonania poprawek, uzupełnień i zmian sugerowanych przez Redaktora naczelnego czasopisma i recenzentów.

W dbałości o zachowanie najlepszych standardów etycznych w praktyce wydawniczej Redakcja przyjęła i stosuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), stosując procedury ujęte w diagramach COPE dostępnych pod adresem: https://publicationethics.org/core-practices

ZOBACZ FORMULARZ RECENZJI!

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do „Tekstów z Ulicy. Zeszyt memetyczny

      Materiały przeznaczone do druku należy dostarczyć do redakcji w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: pidobro@interia.pl lub dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

1.      Uwaga! Od 2016 roku stosujemy zalecenia Wydawnictwa w kwestii formatowania przypisów: Przepisy na przypisy

2.      Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 450 znaków), streszczenie w języku angielskim wraz z tytułem artykułu przełożonym na język angielski oraz krótką notę informacyjną o autorze – stopieć naukowy, miejsce pracy, ew. stanowisko, obszar zainteresowań, ostatnie publikacje ( w języku polskim).

3.      Teksty nale?y przygotowywać w programie MS-Word i zapisać czcionką Times New Roman; wielkość czcionki 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym, w przypisie interlinia 1. Wyrównanie tekstu głównego i przypisów - do lewej.

4.      Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami i przypisami, dopuszczalne są jednak teksty dłuższe (do 1,5 arkusza) zwłaszcza teksty współautorskie.

5.      Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście po raz pierwszy, podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, wymieniane po raz kolejny – z nazwiskiem; w przypisach podajemy inicjał imienia i nazwisko.

6.      Cytowania w tekście i przypisach - czcionka prosta, cudzysłów. Tekst cytowany w cytacie należy ująć w tzw. żabki (« »).

7.      W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych - czcionka pochyła (kursywa).

8.      Tytuły gazet i czasopism - czcionka prosta w cudzysłowie.

9.      Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. - kursywa.

10.  Śródtytuły - wyróżnienie przez pogrubienie.

11.  Ogólnie przyjęte skróty: r. - rok, roku; w. - wiek, wieku; także: np., itd., m.in.. wg zasad ustalonych w polskich słownikach ortograficznych po roku 1990.


M e m e t y k a . . . | Copyright © 2007-2016 |  k o n t a k t